• ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
  • රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
  • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - නුවරඑළිය
  • මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව - නුවරඑළිය

News & Events

15
Aug2018
News and event test

News and event test

test news text

Scroll To Top